Menu Sluiten

Algemene Voorwaarden

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het hieronder staande reglement:

 • Een deelnamebewijs is pas definitief geldig indien het (volledig) verschuldigde bedrag aan inschrijving is voldaan.
 • Annuleren met restitutie van inschrijfgeld kan tot 1 juli. Hiervoor worden €5,00 administratiekosten gerekend. Na 1 juli is restitutie van inschrijfgeld niet meer mogelijk.
 • Deelname aan de tocht en toegang tot de verzorgingsposten op de route is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers.
 • Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk maar kunnen overgedragen worden aan derden tot 1 juli. De gegevens van de persoon die het deelnamebewijs overneemt, moeten aan de organisatie worden doorgegeven per e-mail. Voor het overzetten worden €2,50 administratiekosten gerekend.
 • Honderd procent van het vaste bedrag (minimaal €1,00 per inschrijving) gaat naar het goede doel. Een deel van de extra bijdrage wordt gebruikt om de administratiekosten, iDeal kosten, btw-kosten te dekken.
 • Met het accepteren van het startpakket verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets.
 • U bent in goede conditie en gezondheid. Bij twijfel overlegt u met uw huisarts en stuurt u een kopie van uw doctorsverklaring naar de organisatie (info@nijmeegsefiets4daagse.nl).
 • De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. De politie zal strafrechtelijk handhaven op verkeersgevaarlijk gedrag en daartoe controles uitvoeren.
 • Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu.
 • Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.
 • De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.
 • Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen.
 • Deelnemers worden middels digitale nieuwsbrieven en de website geïnformeerd over het evenement en hebben de plicht deze informatie tot zich te nemen. Er worden maximaal 5 nieuwsbrieven per editie ge-emaild.
 • Er wordt een deelnemerslijst gepubliceerd op de website van de Nijmeegse Fiets4daagse waarin de deelnemers, woonplaats, vereniging en tijden worden vermeldt.
 • Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en organisatie van verdere deelname worden uitgesloten. Ter plekke zal startpas worden ingenomen. Deze deelnemers zijn tevens uitgesloten van deelname aan de volgende Nijmeegse Fiets4daagse.
 • Het bestuur van de Stichting Ox behoudt zich het recht voor het parcours op bepaalde delen te wijzigen, in te korten of het gehele evenement af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, overmacht of calamiteiten waarbij de veiligheid van de deelnemers, medewerkers en openbare orde en veiligheid in geding komt. In bovengenoemde omstandigheden treedt het “Calamiteitenplan” van Stichting Ox onmiddellijk in werking.
 • In geval van afgelasting en andere overmacht, genoemd onder bovenstaand punt, vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats.
 • Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk of online, op foto, film, video e.d.. Het is mogelijk dat beeltenissen voor promotionele doeleinden van de Stichting Ox worden gebruikt, zonder dat deelnemers daarvan vooraf op de hoogte te zijn gebracht en zij kunnen hiervoor geen vergoeding of eigendomsrechten claimen. Als u niet op foto of film wilt staan, dan adviseren wij u om niet mee te doen aan Stichting Ox evenementen.